ZMK SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 558,08 kWp. Instalacja zlokalizowana będzie na dachach budynków przemysłowych.

Celem projektu jest zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] – 568,92, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 0,55, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] – 453,99.

Wartość projektu ogółem: 3 772 616,64 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 506 160,72 zł

pan_fot_1
pan_fot_2
pan_fot_3

ue-bon_800.png

ZMK SAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: „Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynku – innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia. Dzięki wdrożeniu otrzymanych rezultatów projektu do działalności gospodarczej i ich późniejszej komercyjnej sprzedaży Wnioskodawca planuje osiągnąć sukces przede wszystkim na rynku krajowym, ale także zagranicznym.

Planowane efekty: efektem realizacji usługi będzie innowacja produktowa – pompa ciepła, którą Wnioskodawca zamierza wdrożyć do produkcji i sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 179 088,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 145 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 123 760,00 PLN